Образец на обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител
По т.I (5) от Заповед No Р - 79/30.03.2011 г.

Повече информация за приключилата процедура


Вход, Enter