ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОБЕЗПРАШАВАНЕ И РАЗЛИСТВАНЕ НА ТЮТЮНЕВИ ЛИСТА ЛЕНТОВ ТРАНСПОРТЬОР


КОНДИЦИОНЕР ВЕРТИКАЛЕН
View Full-Size Image


КОНДИЦИОНЕР ВЕРТИКАЛЕН
Вертикалния кондиционер е предназначен да обезпечава необ-ходимите параметри (температура и влажност) на подавания въздух във ферментационната камера. Парамет-рите на въздуха могат да се променят в зависимост от технологичния процес.
Регулирането на параметрите на подавания въздух по отношение на температурата и влажност се осъщест-вява:
- ръчно
- механизирано
- автоматизирано
Капацитет на еднократно зареж-дане на ферментационна камера до 201. Времетраенето на един цикъл средно 168 Н.